Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Klantenservice: de klantenservice van Het Dieetbevrijding Spel waar nadere informatie over haar diensten en producten beschikbaar zijn en waar je vragen kunt stellen of meldingen kunt doen over de diensten of producten. De meest actuele contactgegevens zijn te raadplegen via de Website.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Klaziena Waerts, Het Dieetbevrijding Spel (Bedrijfsnaam: Gezonde Relatie met Eten)
Vestigings- en bezoekadres:
Oude Brandenburgerweg 68
3721 DZ Bilthoven
Telefoonnummer: 06 48 34 35 81
E-mailadres: info@gezonderelatiemeteten.nl

KvK-nummer: 54746450

Artikel 3 – Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen door jou uitsluitend schriftelijk met Het Dieetbevrijding Spel worden overeengekomen.
 6. Jij draagt de verantwoordelijkheid voor het, desgewenst, opslaan en printen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst door middel van daartoe op de Website, in jouw internetbrowser of anderszins beschikbare faciliteiten. Je draagt tevens de verantwoordelijkheid om de opgeslagen kopie van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst voor jezelf toegankelijk te maken en te houden.
 7. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen jij en Het Dieetbevrijding Spel in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 8. De producten en diensten van Het Dieetbevrijding Spel zijn niet bedoeld voor commerciële, zakelijke of bedrijfsmatige doeleinden, zoals de uitoefening van beroep of bedrijf. Je handelt geheel op eigen risico indien je de producten of diensten wel hiervoor gebruikt. Je vrijwaart Het Dieetbevrijding Spel voor schade die als gevolg van dit gebruik kan ontstaan en Het Dieetbevrijding Spel heeft in dit geval het recht, onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 4: Totstandkoming van producten en diensten

 1. De Overeenkomst tussen jou en Het Dieetbevrijding Spel komt tot stand door elektronische (per e-mail) bevestiging.
 2. Het Dieetbevrijding Spel spant zich in om eventuele vermelde leveringstermijnen in de Overeenkomst na te komen, maar geeft geen garantie.
 3. Indien je een Consument bent en je de Overeenkomst voor een Dienst geheel via elektronische weg hebt afgesloten, mag je de Overeenkomst binnen zeven (7) kalenderdagen nadat je de bevestiging per e-mail van de Overeenkomst hebt ontvangen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze ontbinding kun je doorgeven aan de Klantenservice. Heb je al Producten van Het Dieetbevrijding Spel ontvangen, dan moet je deze zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zeven (7) dagen na het doorgeven van deze ontbinding retourneren. De kosten  voor het retourneren van de Producten komen voor jouw rekening. Indien Het Dieetbevrijding Spel met jouw toestemming binnen zeven (7) kalenderdagen de Dienst gaat leveren en/of je binnen deze periode van zeven (7) kalenderdagen gebruik hebt gemaakt van de Dienst, dan mag Het Dieetbevrijding Spel de door haar redelijke gemaakte kosten op jou verhalen.

Artikel 5 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, danwel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 6 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 7 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 • Bij de aankoop van producten en diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven (7) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
 • Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 9 – Tarieven en betalingen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven en Euro-koersen.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 4. Bij het sluiten van een Overeenkomst middels een Maandabonnement geef je Het Dieetbevrijding Spel een machtiging tot betaling via automatische (SEPA) incasso of via PayPal (zie artikel 10).
 5. Indien jij enige betaling niet overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden verricht, dan wel enige andere verplichting voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden niet of niet tijdig nakomt, word je geacht terstond van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van Het Dieetbevrijding Spel op jou terstond opeisbaar en heeft Het Dieetbevrijding Spel recht op wettelijke rente, alsmede op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten die in redelijkheid door Het Dieetbevrijding Spel zijn gemaakt, met een minimum van € 40. Tevens is Het Dieetbevrijding Spel gerechtigd redelijke storneringskosten per mislukte incasso–poging in rekening te brengen.

Artikel 10: Automatische Incasso

 1. De vastgestelde bedragen voor de Dienst worden wat het Maandabonnement betreft maandelijks vooraf, door middel van automatische incasso, voldaan. Je machtigt Het Dieetbevrijding Spel hiervoor bij de aanmeldingsprocedure.
 2. Indien automatische afschrijving door jouw bank wordt geweigerd, behoudt Het Dieetbevrijding Spel zich het recht voor om de Dienst te staken en tot incasso van openstaande bedragen over  te gaan.
 3. Bezwaren tegen afgeschreven bedragen dienen uiterlijk binnen veertien (14) dagen na afschrijving aan Het Dieetbevrijding Spel per e-mail of schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 11: Gebruik, storing, buitengebruik en opzegging

 • Je bent zelf verantwoordelijk en verplicht om Het Dieetbevrijding Spel steeds tijdig te informeren over veranderingen in je naam­, adres­, woonplaats­, bank­ of girorekeninggegevens.
 • Het Dieetbevrijding Spel zal storingen zo spoedig mogelijk onderzoeken en zij zal zich inspannen om de storing zo snel mogelijk op te lossen.
 • Het Dieetbevrijding Spel spant zich in om de Dienst zo ongestoord mogelijk te laten verlopen, maar verstrekt ter zake geen garantie.
 • Met ingang van 1 juli 2017 is Het Dieetbevrijding Spel een compensatie verschuldigd als de levering van de Dienst als gevolg van een storing voor meer dan 12 uur volledig is onderbroken. Iedere 24 uur waarin de storing zich voordoet bedraagt de compensatie per 24 uur:
  • in het geval van een overeenkomst tot levering van een Dienst waarbij je een vaste maandelijkse vergoeding betaalt: één dertigste deel van die maandelijkse vaste vergoeding, of
  • in het geval van een overeenkomst tot levering van een Dienst waarbij je geen vaste maandelijkse vergoeding betaalt: € 0,50.
 • Het Dieetbevrijding Spel verstrekt de compensatie op jouw aanvraag, als je woonachtig bent in het gebied waarin de gevolgen van de storing zich hebben voorgedaan. Geen recht op compensatie bestaat indien de storing het gevolg is van een overstroming, terroristische aanslag of oorlog.
 • Het Dieetbevrijding Spel heeft het recht de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen:
  1. ten behoeve van onderhoud of in verband met technische redenen. Een buitengebruikstelling zal tijdig door Het Dieetbevrijding Spel bekendgemaakt worden, tenzij het gaat om korte of beperkte onderbrekingen;
  2. als je niet voldoet aan je betalingsverplichting;
  3. als je niet aan je overige verplichtingen uit de Overeen­komst of de Algemene Voorwaarden voldoet;
  4. als je bij of na het aangaan van de Overeenkomst ver­keerde of onvolledige informatie aan Het Dieetbevrijding Spel hebt verstrekt, en/of
  5. als je anderszins dusdanig de belangen van Het Dieetbevrijding Spel schaadt dat van Het Dieetbevrijding Spel redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Dienst wordt aangeboden.
  6. Het Dieetbevrijding Spel heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen: indien de Dienst buiten gebruik is gesteld en je niet binnen veertien (14) dagen na buitengebruikstelling alsnog je verplichting(en) bent nagekomen.
 • Tot indienststelling wordt weer overgegaan als je binnen een door Het Dieetbevrijding Spel te stellen termijn alsnog je verplichtingen bent nagekomen, de kosten voor buitengebruikstelling en indienststelling aan Het Dieetbevrijding Spel hebt voldaan en zekerheid is gesteld conform deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 12: Overmacht

 • Van een niet-­toerekenbare tekortkoming van Het Dieetbevrijding Spel is onder meer sprake indien Het Dieetbevrijding Spel niet in staat is haar verplichtingen jegens jou na te komen als gevolg van de al dan niet-toerekenbare niet-­nakoming van verplichtingen jegens Het Dieetbevrijding Spel door toeleveranciers van Het Dieetbevrijding Spel of van andere derden van de hulp waarvan Het Dieetbevrijding Spel gebruikmaakt of waarvan Het Dieetbevrijding Spel afhankelijk is bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Jij en Het Dieetbevrijding Spel zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien jij of Het Dieetbevrijding Spel daartoe verhinderd bent/is als gevolg van een niet-­toerekenbare tekortkoming.

Artikel 13 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 14 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 – Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal een jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 16 – Privacy en bescherming persoonsgegevens

 1. Het Dieetbevrijding Spel verzamelt en verwerkt jouw (persoons)gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
 2. Het Dieetbevrijding Spel bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van jouw (persoons) gegevens.
 3. Indien Het Dieetbevrijding Spel verplicht is medewerking te verlenen aan een verzoek van een bevoegde instantie om elektronische communicatie af te tappen of op te nemen of om (persoons) gegevens en verkeersgegevens te verstrekken, zal Het Dieetbevrijding Spel aan dit verzoek meewerken. Het Dieetbevrijding Spel is niet aansprakelijk voor schade die je lijdt als gevolg van deze medewerking door Het Dieetbevrijding Spel.

Artikel 17: Klachtengeschillen

 • Je kan een volledige en duidelijk omschreven klacht over de Dienst melden bij de Klantenservice. Je dient Het Dieetbevrijding Spel een redelijke termijn te geven om de klacht te onderzoeken en het onderliggende probleem te verhelpen. Het Dieetbevrijding Spel zal hier passend en tijdig op reageren. Je dient je klacht binnen een zo kort mogelijke termijn na ontdekking van je probleem kenbaar te maken.

Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Het Dieetbevrijding Spel is onderdeel van www.plezierigafvallen.nl, onder de paraplu van 'Gezonde Relatie met Eten', Kvknr 547.464.50